โครงการติดตั้งโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Emergency Telephone) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9

ความเป็นมาของโครงการ

 
      เนื่องจากทางหลวงพิเศษซึ่งเป็นทางที่จัดให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ – ชลบุรี และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
บางปะอิน – บางพลี) ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจำนวนมากเพื่อเป็นการอำนวย
ความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง การรับทราบข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องของศูนย์บริการ
ข้อมูลบนทางหลวงพิเศษ (Motorways Call Center) การประสานงานให้เข้าถึง
ที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วของหน่วยกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษ จึงจำเป็นต้องติดตั้ง
ระบบตรวจนับจำนวนยานพาหนะและวัดความเร็ว (Image Processing Detector)
บนเส้นทาง ดังกล่าวให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 2 สายทางคือ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
(กรุงเทพฯ – ชลบุรี) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บางปะอิน – บางพลี)

 

 

วัตถุประสงค์ของงาน

เพื่อติดตั้งและเชื่อมโยงระบบ ETS บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ – ชลบุรี) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บางปะอิน – บางพลี) โดยต้องให้สามารถทำงานร่วมกับระบบ ETS และระบบ
บริหารจัดการการจราจร (Advance Traffic Management System : ATMS) ของ กท. ได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้แก่งาน อำนวยการจราจรและงานอำนวย ความปลอดภัยให้สามารถ
ใช้งานได้ครอบคลุมในทุกพื้นที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีพื้นที่
ดำเนินการบนบริเวณทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ – ชลบุรี) ช่วงทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ – ทางแยกต่างระดับลาดกระบัง และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ช่วงทางแยกต่างระดับบางปะอิน – ทางแยกต่างระดับวัดสลุดโดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามรูปแบบและ ข้อกำหนดของโครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ

 

แผนที่และขอบเขตของโครงการ

โครงสร้างระบบ Emergency Telephone

Network Online Solution

ระบบสื่อสารข้อมูล Data and Voice ผ่านระบบ Online

โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้งานตามความต้องการพื้นฐาน ที่จำเป็น เช่น
1. ต้องการเชื่อมต่อหลายสาขาเข้าด้วยกัน ราคาประหยัดลูกค้าสามารถเลือกใช้ระบบ DVPN

2.ต้องการเชื่อมต่อทุกสาขาโดยต้องการประหยัดค่า
โทรศัพท์ภาย ในองค์กร และสามารถส่งข้อมูลต่างๆ โดยไม่เสียค่าโทรทางไกลแม้แต่ บาทเดียว เลือกระบบ Domestic Online

3. ต้องการเชื่อมต่อทุกสาขาโดยใช้ทุกสาขาใช้ Internet และส่งผ่านข้อมูล รวมทั้งโทรหากันฟรีตลอด 24 ชั่วโมง เลือกระบบ Member Net

 

งานด้านคอมพิวเตอร์ / COMPUTER

- จำหน่ายคอมพิวเตอร์

- บริการให้เช่าคอมพิวเตอร์

- บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

- บริการติดตั้งระบบเครือข่าย (LAN SYSTEM)

ระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม / Network System

- บริการติดตั้งระบบ Optic Fiber พร้อมอุปกรณ์

- บริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์

- บริการติดตั้งระบบ Microwave

ระบบรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม / On-Line System

- บริการให้เช่าอุปกรณ์เชื่อมต่อวงจร

- บริการแก้ไขปัญหาและจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่

-ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมราคาประหยัดระหว่าง ประเทศ

บริการให้เช่าอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสาร

- CISCO

- Welltech

- Easy Sip