โครงการติดตั้งระบบตรวจนับจำนวนยานพาหนะและวัดความเร็ว
(Image Processing Detector)

ความเป็นมาของโครงการ

 

       เนื่องจากทางหลวงพิเศษซึ่งเป็นทางที่จัดให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ – ชลบุรี และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน – บางพลี) ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจำนวนมาก  เพื่อเป็นการอำนวยความปลอดภัย
ให้แก่ผู้ใช้เส้นทางการรับทราบข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องของศูนย์บริการข้อมูลบนทางหลวงพิเศษ (Motorways Call Center) การประสานงานให้เข้าถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วของหน่วยกู้ภัย
บนทางหลวงพิเศษ จึงจำเป็นต้องติดตั้งระบบตรวจนับจำนวนยานพาหนะและวัดความเร็ว (Image Processing Detector) บนเส้นทางดังกล่าวให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 2 สายทางคือ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ – ชลบุรี) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บางปะอิน – บางพลี)

วัตถุประสงค์ของงาน

      เพื่อติดตั้งและเชื่อมโยงระบบตรวจนับจำนวนยานพาหนะและวัดความเร็ว Image Processing Detector System – IDS บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ – ชลบุรี และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน – บางพลี โดยต้องให้สามารถทำงานร่วมกับระบบเดิมที่มีอยู่ และระบบบริหารจัดการ การจราจร Advance Traffic Management System : ATMS ของ กท. ได้อย่างสมบูรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่งานอำนวยการจราจรและงานอำนวย ความปลอดภัยให้สามารถใช้งาน
ได้ครอบคลุมในทุกพื้นที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีพื้นที่ดำเนินการบนบริเวณทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ – ชลบุรี ช่วงทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ – ทางแยกต่างระดับลาดกระบัง และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ช่วงทางแยกต่างระดับบางปะอิน – ทางแยกต่างระดับวัดสลุด โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามรูปแบบและข้อกำหนดของโครงการให้ครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ 
 

App สำหรับ Monitor
สถาพการจราจรทางด่วนพิเศษ
สายกาญจนาภิเษก

   

    

หน่วยงานเกี่ยวข้อง


 

Network Online Solution

งานด้านคอมพิวเตอร์ / COMPUTER

- จำหน่ายคอมพิวเตอร์

- บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

- บริการติดตั้งระบบเครือข่าย (LAN SYSTEM)

ระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม / Network System

- บริการติดตั้งระบบ Optic Fiber พร้อมอุปกรณ์

- บริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์

ระบบรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม / On-Line System

- บริการให้เช่าอุปกรณ์เชื่อมต่อวงจร

- บริการแก้ไขปัญหาและจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่

- ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมราคาประหยัดระหว่างประเทศ

 


ยินดีต้อนรับสู่ : Setgroupsolution.com! เราเป็น บริษัท ชั้นนำที่จะให้ออกแบบติดตั้งบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์และ โทรคมนาคมเครือข่ายมืออาชีพรักษาความปลอดภัยและระบบภาพและเสียง LAN และ WAN และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา