ระบบ Kingpin

        กรมทางหลวง โดยสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะเปิดเผยว่า ตามที่กรมทางหลวงได้มีประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน และผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทาน เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงสัมปทาน(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาการผ่อนผันภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป กำหนดให้น้ำหนักรถบรรทุกกึ่งพ่วง 6 เพลา 22 ล้อ (SEMI-TRAILER) มีน้ำหนักรวม ตามระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (KING PIN) กับศูนย์กลางของเพลาที่ 1 ของตัวรถกึ่งพ่วงดังนี้

1. รถกึ่งพ่วงที่มีระยะKING PIN 4.50 เมตร แต่ไม่ถึง 6.00 เมตร น้ำหนักรวมไม่เกิน 45 ตัน
2. รถกึ่งพ่วงที่มีระยะKING PIN 6.00 เมตร แต่ไม่ถึง 7.00 เมตร น้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน
3. รถกึ่งพ่วงที่มีระยะKING PIN 7.00 เมตร แต่ไม่ถึง 8.00 เมตร น้ำหนักรวมไม่เกิน 49 ตัน
4. รถกึ่งพ่วงที่มีระยะKING PIN 8.00 เมตรขึ้นไป น้ำหนักรวมไม่เกิน 50.5 ตัน

หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการบำรุงรักษาทางหลวงให้อยู่ในสภาพดีมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินในการซ่อมแซมบำรุงรักษา กรมทางหลวงจึงขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งผู้ขับขี่รถบรรทุกและประชาชนทั่วไปได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 


Network Online Solution

ระบบสื่อสารข้อมูล Data and Voice ผ่านระบบ Online

โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้งานตามความต้องการพื้นฐานที่จำเป็น เช่น
1. ต้องการเชื่อมต่อหลายสาขาเข้าด้วยกัน ราคาประหยัดลูกค้าสามารถเลือกใช้ระบบ DVPN

2.ต้องการเชื่อมต่อทุกสาขาโดยต้องการประหยัดค่าโทรศัพท์ภายในองค์กร และสามารถส่งข้อมูลต่างๆ โดยไม่เสียค่าโทรทางไกลแม้แต่ บาทเดียว เลือกระบบ Domestic Online

3. ต้องการเชื่อมต่อทุกสาขาโดยใช้ทุกสาขาใช้ Internet และส่งผ่านข้อมูล รวมทั้งโทรหากันฟรีตลอด 24 ชั่วโมง เลือกระบบ Member Net

 

งานด้านคอมพิวเตอร์ / COMPUTER

- จำหน่ายคอมพิวเตอร์

- บริการให้เช่าคอมพิวเตอร์

- บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

- บริการติดตั้งระบบเครือข่าย (LAN SYSTEM)

ระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม / Network System

- บริการติดตั้งระบบ Optic Fiber พร้อมอุปกรณ์

- บริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์

- บริการติดตั้งระบบ Microwave

ระบบรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม / On-Line System

- บริการให้เช่าอุปกรณ์เชื่อมต่อวงจร

- บริการแก้ไขปัญหาและจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่

- ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมราคาประหยัดระหว่างประเทศ

บริการให้เช่าอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสาร

- CISCO

- Welltech

- Easy Sip